Warning: Missing argument 2 for remove_filter(), called in /home/gomobinl/public_html/resellers/wp-content/themes/goMobi-global/functions.php on line 20 and defined in /home/gomobinl/public_html/resellers/wp-includes/plugin.php on line 271
goMobi Nederland | Algemene Voorwaarden

goMobi Nederland

 

Onze B2B Algemene Verkoop-, Levering- & Betalingsvoorwaarden tref je aan op de volgende pagina:

http://www.gomobi.nl/alv

Alle tarieven op onze websites worden verhoogd met het thans geldende hoge BTW-tarief van 21%.

© Het is niet toegestaan onze voorwaarden her te gebruiken in welke vorm dan ook.

Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, test accounts, bestellingen, webbased orders, email orders, (contractuele) verhoudingen, handelingen, abonnementen, registraties, opdrachten, ontwerpen, correspondentie en facturatie tussen goMobi enerzijds en de klant, relatie, gebruikers, deelnemers enzovoort – verder te noemen wederpartij – anderzijds. Alle leveringscondities zijn vertrouwelijk.

Vanwege het online karakter van de dienstverlening is niet voor iedere opdracht een handtekening vereist van de wederpartij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het IP-nummer van de wederpartij, helpdesk ticket, telefonische opdracht en/of een digitale handtekening.

DEFINITIES

 

 1. Klanten-account: het online systeem waarmee de klant toegang krijgt tot de systemen van goMobi.
 2. Accountgegevens: de gegevens die goMobi verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de wederpartij, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 3. Email adres: een op naam van de wederpartij gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 4. Fair use: het redelijke gebruik door de wederpartij van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door goMobi nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.
 5. Wederpartij: de klant of partij die met goMobi een overeenkomst heeft gesloten en daartoe bevoegd is, gerechtigd is en/of in geval van minderjarigheid onder toezicht de overeenkomst is aangegaan. De wederpartij dient te beschikken over een zakelijk- of woonadres.
 6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 7. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst, webbased opdracht of email communicatie tussen goMobi en de wederpartij op grond waarvan goMobi diensten ten behoeve van de wederpartij verricht.
 8. Schijfruimte: geheugenruimte die goMobi aan een wederpartij ter beschikking stelt voor het aanhouden van een mobiele website en overige goMobi diensten.
 9. Mobiele Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s specifiek voor mobiel gebruik.
 10. Verkeersgegevens: de overige gegevens die de wederpartij genereert op de systemen van goMobi door van de goMobi diensten gebruik te maken.
 11. gomobi, goMobi Nederland, HowToGoMo, goMobi.nl en goMobi zijn beschermde handelsnamen.
 12. Deze website en gerelateerde thema websites gebruiken cookies.

ALGEMEEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, bestellingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd aan of met derden – hierna te noemen: de wederpartij – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door onze directie ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
 2. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel, support medewerkers, helpdesk, resellers, wederverkopers en/of met account managers binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk, per post of per fax, door onze directie zijn geautoriseerd om deze afspraken te maken. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen al onze medewerkers die geen deel uitmaken van de directie. Alle (email) berichten zijn vertrouwelijk. Aan de inhoud van een bericht kunnen alleen rechten ten opzichte van goMobi of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie in een (email) bericht is van vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als de wederpartij onbedoeld een bericht heeft ontvangen, wordt de wederpartij verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.
 3. goMobi levert een generieke oplossing voor mobiele websites en zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan goMobi opgedragen taak mag worden verwacht. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan goMobi ter beschikking gestelde gegevens. goMobi onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de wederpartij en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij goMobi hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de wederpartij handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met onze algemene voorwaarden. goMobi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkig in de door of namens wederpartij verstrekte informatie.
 4. Door ons verstrekte prijsopgaven en/of offertes zijn geheel vrijblijvend. Ook alle door goMobi gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en een gratis proef mobiele website vervallen automatisch na 30 dagen of zoveel eerder bij het uitbrengen van een aanvullende of aangepaste offerte of bij het tot stand komen van een overeenkomst. Wij houden ons het recht voor gratis test aanvragen, domein aanvragen, cloud hosting, internet diensten, advertenties, ingezonden mededelingen, service producten, reseller diensten en dergelijke zonder opgaaf van reden te weigeren of af te sluiten. De test zoals beschreven op onze website ( Link http://www.gomobi.nl/gratis-proberen/ ) is geheel gratis voor 1 maand en maximaal 1 test per klant. Na een maand kan de wederpartij zelf kiezen of zij de test wil omzetten naar een betaald abonnement. Ontvangen wij geen bericht of opdracht dan vervalt de test en de inhoud van de testwebsite automatisch.
 5. De wederpartij vrijwaart ons tegen elke en iedere aanspraak welke een derde op ons mocht hebben of menen te hebben met betrekking tot de door de wederpartij aan ons gegeven domein registratie opdracht, advertenties, ontwerpen of ingezonden mededelingen op grond van een – al dan niet terecht gepretendeerd – auteursrecht, merkrecht dan wel welk ander recht dan ook ten aanzien van de inhoud, vorm of opmaak van de advertentie of ingezonden mededeling, hetzij in de Benelux, hetzij wereldwijd. Alle uit deze aanspraak voor ons voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte, nationaal alsook internationaal, zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. goMobi is een SAAS in de Cloud. goMobi gebruikt diverse Software as a Service systemen, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd. goMobi.nl is zo’n SAAS. De mobiele website is voorzien van een online beheermenu: de configuratie assistent. De klant schaft geen hardware of software aan maar sluit een contract per jaar af per mobiele website. goMobi zorgt voor installatie, onderhoud en beheer en de gebruiker benadert de software over het internet. Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, is de trend anno nu om die toepassingen en hun data op meerdere servers en locaties te positioneren. Dit wordt Cloud Computing genoemd, ook wel “In de Cloud”. Alle IP Rechten (Intellectual Property) zijn en blijven het eigendom van goMobi en haar toeleveranciers. Deze rechten zijn nooit overdraagbaar. Het goMobi pakket is een SAAS in de Cloud voor een generieke mobiele website oplossing en daardoor niet-exclusief en niet overdraagbaar. De afnemer (wederpartij of reseller) is verantwoordelijk voor alle acties die schade kunnen toebrengen aan goMobi, systemen, haar partners en licentie houders.
 7. Als Mobiele Cloud Provider zal goMobi zorg dragen voor de aanwezigheid van wederpartij op het (mobiele) internet door middel van op het internet geïntegreerde cloud servers. De wederpartij wenst zich hierop aan te sluiten voor de duur van deze overeenkomst. In geval van cloud hosting zal de wederpartij gebruik maken van onder meer gedeelde IP-nummers en gedeelde machines en gedeelde CPU op basis van fair use policy. Fair use van een standaard mobiele website staat gelijk aan 2000 bezoekers per dag. goMobi maakt gebruik van geautomatiseerde loadbalancing systemen. Het kan dus zijn dat om die reden de complete mobiele website zal worden overgezet naar een andere gelijkwaardige cloud servers of platforms zonder verdere aankondiging vooraf. goMobi behoudt zich het recht voor de wederpartij dringend te adviseren te veranderen naar bijvoorbeeld dedicated hosting of colocatie indien er naar de mening van goMobi onevenredig gebruik gemaakt wordt van de systemen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een mobiele website van een popartiest. De dringende periode zal binnen 10 werkdagen gevolgd worden door een dwingend advies. Niet opvolgen kan leiden tot afsluiting zonder dat dit zal leiden tot compensatie of teruggave van betaalde abonnementen. De site zal onder m.wederpartij-domeinnaam.extentie of wederpartij-domeinnaam.mobi bereikbaar zijn. Wij bieden de wederparij de mogelijkheid om zelf een domeinnaam te registreren bij een domein provider. Ook kunnen wij een registratie namens de wederpartij verzorgen.
 8. De overeenkomst is aangegaan voor één pakket voor de genoemde duur en staat ter beschikking aan de wederpartij. Voor de pakket-mogelijkheden verwijzen wij naar de actuele samenstelling, zoals deze op goMobi internet-site te vinden is (Link http://www.goMobi.nl ). Tussentijds opzeggen, ontkoppelen of verhuizen van een eigen domein is mogelijk zonder dat dit recht geeft op terugbetaling van reeds aan goMobi vooruitbetaalde bedragen. Opzeggen dient echter altijd schriftelijk te gebeuren bij voorkeur via uw online klanten-account uiterlijk zes weken voor het vervallen van het dan lopende abonnement. Wij zullen een opzegging altijd direct technisch verwerken. Administratief dient hiervoor gebruik gemaakt te worden van de voorgeschreven procedure. Zonder deze procedure is er geen rechtsgeldige administratieve opzegging of mutatie van de zijde van de wederpartij. De wederpartij ontvangt hiervan een email bevestiging en ticketnummer. Tevens verwerken wij de mutatie direct in het online klanten-account en/of bij de registrar. Een domeinnaam verhuizen is niet mogelijk indien er openstaande facturen zijn. De wederpartij geeft ons bij het uitblijven van een gehele of gedeeltelijke betaling toestemming om het domein over te dragen op onze naam. Wij zullen als zodanig namens de wederpartij een overdracht en/of herregistratie uitvoeren die pas na ontvangst van de betaling en bijkomende kosten ongedaan kan worden gemaakt, tevens na betaling van de (eventuele) afsluitboete. In plaats van een overdracht is het her-registreren, verhuren of verkopen in de ruimste zin des woords van de domeinnaam ook een mogelijkheid of een vergrendeling in de ruimste zin des woords. Indien de wederpartij zijn of haar domeinnaam niet tijdig laat verhuizen en/of ook niet de verlengnota aan ons voldoet zal de website per vervaldatum geblokkeerd worden en eveneens het domein automatisch worden opgeheven, aan ons worden overgedragen en/of her-geregistreerd worden. Wij zullen dan ook zo nodig en zodanig namens de wederpartij een overdracht uitvoeren. Dit neemt niet weg dat de nota nog steeds voldaan zal moeten worden, de afsluiting en blokkade is slechts ter voorkoming van het oplopen van de kosten. Wij behouden ons overigens het recht voor de nota te vermeerderen met kosten van administratie, aanmaning en incasso. Deze kosten bedragen tenminste 100,= euro. De reden dat wij op de mobiele website de boodschap plaatsen dat de afsluiting het gevolg is van een openstaande nota is omdat er zo geen verwarring kan zijn over de onbereikbaarheid. Bij niet betalen, afsluiting en/of blokkade kan de wederpartij diverse technische problemen verwachten. Hiervoor zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
 9. Iedere overeenkomst is niet zonder meer overdraagbaar. Het is de wederpartij evenwel toegestaan ruimte op zijn mobiele site aan derden te verhuren, te verkopen, en ter beschikking te stellen. De wederpartij is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Een verstrekt login wachtwoord ( Link http://www.gomobi.nl/inloggen ) is verstrekt ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik.
 10. goMobi mobiele websites mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de USA-wetgevingen. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat goMobi geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.
 11. goMobi zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de mobiele website van de wederpartij te waarborgen. Tevens zal goMobi dagelijks geautomatiseerd de server software waar nodig updaten en veiligheidsproblemen verhelpen. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van bijvoorbeeld advertentie scripts of koppelingen naar derden. goMobi is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht of (digitale) inbraken, ook bekend onder omschrijvingen als defacen, hacken, spoofen of kraken. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval, netwerkuitval, ten gevolge van een domein provider wisseling, alsmede van onderhoud aan of reparatie van apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt. Indien per abuis of vanwege een misverstand de website geblokkeerd is, hetzij door goMobi, hetzij door een dealer, reseller of wederverkoper van goMobi, is goMobi hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk. Voor veel diensten is goMobi afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij (kabel)internet , netwerkverbindingen of ADSL. goMobi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welk hoofd ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de stroom en data netwerken of infrastructuur van derde partijen. goMobi is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door goMobi te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de wederpartij jegens goMobi ontstaat. goMobi is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de IP-nummers, in de login procedure, in het account en in de email adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de wederpartij jegens goMobi ontstaat. De aansprakelijkheid van goMobi voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van goMobi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief btw met een maximum van 75,= euro.
 12. De wederpartij kan vrijelijk over zijn informatie-data beschikken. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren, onderhouden, converteren en regeneren van de data in de ruimste zin des woords. Ook voor toekomstige conversies kan de wederpartij geen gratis beroep doen op goMobi. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor goMobi op het aanbod van de wederpartij nadrukkelijk uit. Strafbaar (kinder)pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. “Spammen”, zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van de wederpartij aanwezigheid op de cloud-servers leiden. Overigens is elke poging schade toe te brengen aan goMobi hardware en/of software en/of goMobi in de ruimste zin des woords uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddellijke afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.
 13. Domeinen registreren, muteren, verhuizen en opheffen is een geheel geautomatiseerd proces. De resultaten van deze domeinnaam-controle-service, de zogenaamde WhoIs, zijn doorgaans accuraat, maar door diverse factoren dient men er rekening mee houden dat deze gegevens ook (gedeeltelijk) onjuist kunnen zijn. Zo kan het zijn dat een (buitenlandse) registar tijdelijk niet beschikbaar is waardoor een domeinnaam vrij lijkt, maar niet is. Na een bestelling volgt altijd een definitieve beschikbaarheids-controle door een van onze medewerkers. De wederpartij is dan ook zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens, mutaties en voor de handhaving van een domeinnaam conform onze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van uitvoerende registratie bureaus, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot SIDN, DNS.be, Denic, DotMobi, HttpNet of Verisign hierna te noemen registars. goMobi zal de door de wederpartij gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten of voorwaarden door dit handelen van de wederpartij. Het is mogelijk dat derden via de uitvoerende registratie bureaus of registars, bezwaar maken tegen de uitgifte of handhaving van een domeinnaam. Het kan leiden tot mutaties aan de gegevens, het verplicht afstaan van het domein of het (verplicht) opheffen. Domeinen zullen altijd namens de wederpartij worden geregistreerd. De wederpartij is er zelf verantwoordelijk voor dat mutaties en handhaving van een domeinnaam plaatsvinden binnen de kaders en regelgeving die is opgesteld door uitvoerende registratie bureaus. Indien een domein, al dan niet opzettelijk, (technisch) is opgeheven en daarna gekaapt zal goMobi adviseren en bemiddelen bij her-aankoop van de naam voor rekening en risico van de aanvrager. Er vindt door goMobi geen enkele controle plaats op de mutaties of op de (juridische) vertegenwoordiging. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor goMobi voor wat betreft de domein-aanvraag, -mutaties of -handhaving van de wederpartij nadrukkelijk uit. Gezien de driehoeksverhouding tussen de Wederpartij, goMobi en de registratie bureaus heeft goMobi geen controlerende taak en geen meldende taak in de ruimste zin des woords. Indien de wederpartij, al dan niet opzettelijk, fouten heeft gemaakt op documenten of mutaties waardoor uitvoerende registratie bureaus of registars een uitgifte van een domeinnaam aanpassen, schrappen, na overdracht terugdraaien of een verhuizing annuleren is goMobi hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk. Kosten of boetes hieraan verbonden zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
 14. De contractduur is overeenkomstig het genoemde tijdvak in ter beschikking gestelde factuur. Ruim een maand voor verstrijken van deze termijn wordt een verlengingsfactuur per email toegezonden. De wederpartij gaat uitdrukkelijk akkoord met het per email ontvangen van uw factuur, zogenaamde elektronische facturatie. De wederpartij dient altijd te zorgen voor een werkend email adres in het klanten-account. De wederpartij dient er dus voor zorg te dragen dat zij onze facturen per email kunt ontvangen en dient regelmatig haar email te lezen en dus niet verdwijnen in de antispam filters. Het beste is om ons facturatie e-mailadres te “white listen” zodat de wederpartij er zeker van kan zijn dat dit niet mis gaat. De aansprakelijkheid voor een juist functionerend e-mailadres ligt dan ook bij de wederpartij. Verder is het voor de wederpartij altijd mogelijk om via de klanten-account een overzicht te verkrijgen van alle domeinen, pakketten, diensten en facturen. Gezien het online karakter van het klanten-account en de facturatie per email is het klanten-account leidend. De wederpartij dient alle facturen van goMobi stipt op tijd te voldoen, bij voorkeur via ons online betaalsysteem. Bij te late betaling en/of deelbetaling zullen wij het domein en de (mobiele) website opschorten, “onhold” plaatsen of geheel opheffen. Bij opzegging dient de wederpartij zo vroegtijdig mogelijk aan goMobi een schriftelijke opzegging te doen toekomen bij voorkeur per email, echter uiterlijk zes weken voor afloop van het het tijdvak van de lopende overeenkomst. Indien er geen of te laat een schriftelijke opzegging plaatsvindt verlengt de wederpartij daarmee automatisch en stilzwijgend de overeenkomst en/of abonnement met dezelfde periode als de voorafgaande periode. Echter uitdrukkelijk niet automatisch de domeinregistratie zelf.
 15. Wij schieten geen domein en/of registratie kosten voor. Bij uitblijven van een betaling van 1 of meerdere facturen of als de wederpartij eerder bewezen heeft traag en/of slecht van betalen te zijn, wanbetaling of het uitblijven van enige reactie op (aan)maning behouden wij ons het recht voor het domein en/of mobiele website op te heffen, af te sluiten, over te dragen, te veilen, te verkopen of te verhuren. Indien een domein, al dan niet opzettelijk, (technisch) is opgeheven en daarna opgekocht door derden en/of gekaapt zal goMobi adviseren en bemiddelen bij her-aankoop van de naam voor rekening en risico van de aanvrager. Het is de wederpartij niet toegestaan om buitenproportionele (schriftelijke) communicatie op te starten of op te laten starten, of om een (gerechtelijke) procedure te starten tegen goMobi inzake domeinen, mobiele websites en het beheer in de ruimste zin des woords.
 16. Betaling door de wederpartij dient altijd vooruit te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder beroep op verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum, ten kantore of op een door ons aan te wijzen bankrekening in Nederland. Indien een domeinregistratie en activering van de mobiele website op schriftelijk verzoek van de wederpartij wordt gedaan, voordat het factuurbedrag is voldaan, zal de wederpartij vanaf dat moment binnen 7 dagen het factuurbedrag overmaken. Bij uitblijven van betaling behoudt goMobi zich het recht voor om een domein en/of mobiele website op te heffen, af te sluiten, over te dragen, te veilen, te verkopen of te verhuren. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. Het niet of niet tijdig voldoen van facturen kan tot afsluiting leiden. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. In afwachting van de betaling zullen wij de domeinnaam of domeinnamen en mobiele website(s) “onhold” plaatsen. De wederpartij kan op diverse manieren betalen, bij voorkeur online via ons klanten-account systeem. Wij verwerken alle online betalingen iedere 30 minuten. Handmatige betalingen verwerken wij zo mogelijk binnen 14 dagen. Het is mogelijk om te betalen via automatische incasso. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de automatische afschrijving kan zij bij haar eigen bankkantoor opdracht geven om het bedrag terug te boeken binnen 30 dagen. Als om wat voor reden dan ook geen incasso plaats kan vinden dient het factuurbedrag overgemaakt te worden o.v.v. het factuurnummer. Het al dan niet zonder opgaaf van reden terugvorderen van een incasso of het storneren van een incasso brengt extra kosten met zich mee te weten 50,= euro. Dit bedrag zal dan ook aan de wederpartij worden doorberekend. Het niet of niet tijdig voldoen van deze kosten kan tot afsluiting leiden echter dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. Alle overige kosten van aanmaning en invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden in rekening gebracht.
 17. Bij niet-tijdige betaling of niet volledige betaling hebben wij het recht de wederpartij rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het totaal openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan ons toekomende rechten met een minimum bedrag van 50 euro.
 18. Reclamaties uitsluitend schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Reclamaties schorten de betalings-verplichtingen niet op. Over het gefactureerde bedrag kan geen verrekening plaatsvinden. Het is de wederpartij niet toegestaan om buitenproportionele (schriftelijke) communicatie op te starten of op te laten starten, of om een (gerechtelijke) procedure te starten tegen goMobi. Geschillen zullen in basis buitengerechtelijk worden geschikt.
 19. Voorts zijn wij gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom of ten minste 100 euro zonder dat hiervan bewijs vereist is.
 20. In het kader van de nieuwe Telecommunicatiewet, opsporing- en onderzoeksactiviteiten en andere (Europese) wetgeving is het aftappen van internet door politie, justitie, inlichtingendiensten en opsporing door organisaties zoals Brein, onder voorwaarden, wettelijk en buitenrechtelijk mogelijk. goMobi zal altijd meewerken aan dit soort zaken. De wederpartij beschikt over een woon- of vestigingsadres. In het belang van verhaalprocedures van derden zullen deze openbare gegevens verstrekt worden. goMobi is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schades of gevolgen van deze maatregelen. Kosten of boetes voor goMobi hieraan verbonden zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Zodra er een vraag, verzoek of klacht binnenkomt zullen wij de wederpartij per email op de hoogte stellen. Wij zullen aandringen op eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het oplossen van problemen en geschillen tussen de klager en de wederpartij. Ter voorkoming van procedures en juridische conflicten zullen wij altijd na 7 dagen de gegevens van de klager beschikbaarstelling aan de wederpartij en vice versa. goMobi is geen partij in dit soort zaken en wenst ook niet hierin betrokken te worden of tot partij gemaakt te worden.
 21. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief van 21%.
 22. Zowel goMobi alsook de wederpartij maken voor een aantal diensten gebruik van derden en partners zoals onder andere maar niet uitsluitend bijvoorbeeld dailup, adsl, kabeldiensten, DeviceAtlas, Datacentrum, Cloud Server, stroom leveranties, Peering Partners, Cloud services, Mobile Clouds, domein registars, trust netwerken en SSL Security Partners. goMobi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken en/of connecties van en naar deze derde partijen, waaronder begrepen email forwarding in welke vorm dan ook, storingen in de netwerken of infrastructuur van deze derde partijen. Ook voor het ontvangen of forwarden van email via pop-servers, hosted exchange servers, inbel-, kabel- of adslproviders, online email diensten zoals gmail en microsoftmail en andere digitale vormen is goMobi niet aansprakelijk.
 23. goMobi is een SAAS in de Cloud. goMobi gebruikt diverse Software as a Service systemen, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd. goMobi.nl is zo’n SAAS. De mobiele website is voorzien van een online beheermenu: de configuratie assistent. De wederpartij schaft geen hardware of software aan maar sluit een contract per jaar af per mobiele website. goMobi zorgt voor installatie, onderhoud en beheer en de gebruiker benadert de software over het internet. Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, is de trend anno nu om die toepassingen en hun data op meerdere servers en locaties te positioneren. Dit wordt Cloud Computing genoemd, ook wel “In de Cloud”. Alle IP Rechten (Intellectual property) zijn en blijven het eigendom van goMobi en haar toeleveranciers. Deze rechten zijn nooit overdraagbaar. Het goMobi pakket is een SAAS in de Cloud voor een generieke mobiele website oplossing en daardoor niet-exclusief en niet overdraagbaar. De wederpartij (klant of reseller) is verantwoordelijk voor alle acties die schade kunnen toebrengen aan goMobi en haar partners en licentie houders.
 24. Om de mobiele website te laten werken dient er een DNS toevoeging plaats te vinden, een zogenaamd CNAME record. Hoewel het merendeel van de kwaliteits providers hun DNS direct updaten kan het voorkomen dat het kan tot minstens 48 uur of langer kan duren voordat een DNS wijziging op internet zichtbaar is en een mobiele website ook helemaal werkt. Voor vragen dient de wederpartij zlef rechtstreeks contact op met zijn of haar domein-provider. Het toevoegen van een CNAME record in de DNS kan bij verkeerd gebruik leiden tot uitval van diensten. Laat dus altijd voldoende gekwalificeerde personen deze toevoeging uitvoeren. goMobi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde instellingen aan de DNS.
 25. goMobi werkt samen met alle domeinen en werkt bij alle provider in binnen en buitenland. Er zijn echter uitzonderingen. Zo kan het zijn dat een domein niet op naam staat van de wederpartij of dat een domein provider geen toegang verleent tot de DNS. Ook kan het zijn dat een derde partij een CNAME instelling simpel tegenwerkt om moverende redenen. In het ergste geval wordt de gewenste mobiele website geblokkeerd en in dat geval is de beste oplossing het vastleggen van een nieuwe eigen domeinnaam met bijvoorbeeld een .mobi extensie.
 26. Bij opzegging dient de wederpartij zo vroegtijdig mogelijk aan goMobi een opzegging te doen toekomen uitsluitend via het online klanten-account, echter uiterlijk zes weken voor afloop van het het tijdvak van de lopende overeenkomst. Door online op te zeggen ontvangt u direct per email een bevestiging en is er een duidelijke historie. Gezien het feit dat alle IP Rechten (Intellectual property) bij goMobi berusten is het niet mogelijk een kopie op te vragen of te genereren. Het hiervoor (gedeeltelijk) overnemen van icoontjes of materiaal hergebruiken door de wederpartij is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 27. De import wizard is een webbased tool om eenmalig een import te doen vanaf de bestaande PC website naar de mobiele website. Hiervoor wordt online contact gemaakt met de PC versie van de website van de wederpartij. Er is geen (bijzondere) toegang nodig en er hoeven geen ftp, lees of schrijfrechten te worden aangemaakt. De import wizard is te vergelijken met een normale browser en een normale bezoeker. Het is onmogelijk dat de import wizard schade toebrengt of onderdelen aanpast op de bestaande PC website van de wederpartij. goMobi is niet aansprakelijk voor (toevallige) uitval van de normale PC website.
 28. Voor het automatisch omleiden van internet verkeer dient op de PC website een zogenaamde switcher code te worden geplaatst. Wij bieden diverse broncode talen en CMS voorbeeld plug-ins aan echter ligt de verantwoording voor het maken van een back-up vooraf, van het juist plaatsen van deze code en de werking van de switcher code volledig bij de wederpartij. Via de community pagina’s zullen wij adviseren echter berust de verantwoording voor de juiste werking altijd bij de wederpartij of zijn of haar website bouwer of beheerder. Voor de switcher code heeft goMobi een licentie overeenkomst met DeviceAtlas.com afgesloten. De werking en de beschikbaarheid komen voor verantwoording van DeviceAtlas. Het staat de wederpartij vrij om gebruik te maken van andere (open source) oplossingen of om zelf een oplossing te creëren. goMobi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (trachten) te plaatsen van de switcher code.
 29. goMobi levert diensten ook White-label aan dealers, tussenpersonen en wederverkopers hierna te noemen resellers. Resellers dienen te voldoen aan een minimale omzet per jaar. Bij het uitblijven van nieuwe orders of bij onvoldoende activiteit zal het reseller account opgeheven worden zonder dat dit recht geeft op restitutie. De voorwaarden en bepalingen zijn beschreven bij de inkoop-prijzen. Resellers zijn verantwoordelijk voor hun eigen (contractuele) overeenkomst met hun klant. Er is geen directe overeenkomst tussen de klant van de reseller en goMobi. Alle diensten zijn white label dat wil zeggen dat de reseller alles onder zijn of haar eigen naam kan aanbieden en verzorgen. Hiervoor zal goMobi diverse generieke technische mogelijkheden aanbieden. Login faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in goMobi Mobiele Website pakketten mogen aan derden worden verstrekt echter is de reseller zelf verantwoordelijk voor deugdelijke beveiliging van deze gegevens. De reseller is vrij om zelf een verkoopprijs of verkoopformule te bepalen. Met resellers kunnen aparte inkoop prijzen of randvoorwaarden schriftelijk worden afgesproken. Bij betalingsachterstand houdt goMobi zich het recht voor om nieuwe orders op te schorten, alle accounts te schorsen, af te sluiten of op te heffen en de toegang tot het dealer systeem te blokkeren. Indien een reseller in gebreke blijft om de factuur of facturen te betalen, een betalings achterstand heeft of als een het incasso traject geen betaling tot gevolg heeft behoud goMobi zich het recht voor direct in contact te treden met de klanten van de reseller, de eind klant(en) te wijzen op het uitblijven van de betaling(en) van de resellers, de portfolio geheel of gedeeltelijk op te heffen, geheel of gedeeltelijk zelf over te nemen of geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere reseller.
 30. goMobi behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wederpartij heeft evenwel gedurende 30 dagen na (elektronische) mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zulks zonder terugbetaling van reeds aan goMobi vooruitbetaalde bedragen. Wanneer de wederpartij deze voorwaarden accepteert, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten en diensten die de wederpartij mogelijk in de toekomst zal gaan afnemen.
 31. Een contract, zowel schriftelijk als digitaal aangegaan, regelt de gehele overeenkomst tussen goMobi en de wederpartij en is een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met goMobi gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens goMobi te voldoen, is goMobi gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen goMobi dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat goMobi tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan goMobi verder toekomende rechten. goMobi is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de goMobi diensten te onderbreken, onhold te plaatsen, en of te staken indien de wederpartij:
  – aan goMobi valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  – nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  – verzuimt heeft alle rekening stipt en op tijd te voldoen;
  – de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  – in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  – surseance van betaling heeft aangevraagd;
  – onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
 32. goMobi maakt gebruik van zogenaamde “user generated content”. Zo is het mogelijk op de website berichten achter te laten of actief te discussiëren op het forum. Ook op de community kunnen gebruikers elkaar helpen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op die pagina’s in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kan de wederpartij aan de informatie op deze sites geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
 33. goMobi is een geregistreerd trademark. Elke inbreuk hierop en/of inbreuk op onze huisstijl zal met alle wettelijke mogelijkheden worden bestreden. Het overnemen van (delen van) onze websites, internet formules, het hergebruiken of overnemen van teksten, benamingen, beschrijvingen en/of iconen en verdere vormgeving in de ruimste zin des woords is uitdrukkelijk niet toegestaan, ook niet na beëindiging contract. Voor resellers is het toegestaan materiaal te gebruiken ter promotie van diensten. Deze toestemming vervalt na het beëindigen van de reseller overeenkomt.
 34. Op een overeenkomst met goMobi thema-websites en andere handelsnamen, is ook het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter.

 

www.goMobi.nl/alv – Dublin 31-08-2012

De wereld leider op het gebied van device detection.

’s Werelds grootste mobiele community.

Evalueer of je klaar bent voor een mobiele toekomst.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×